Make your own free website on Tripod.com
 
share with ACMG how you feel! back to MAIN reflections pictures memorabilia FAQ Email Directory what's new?
back to Reflections page
 

PANALANGING MAGING BUKAS-KAPWA

Panginoon,
turuan mong maging bukas ang aking mata
nang mamulat ako sa mga pangyayari sa lipunan.

Turuan mo akong maglingkodsa aking kapwa,
mag-alay ng aking talino at galing sa mga dukha
na walang hinihintay na kapalit mula sa kanila at mula sa Iyo.

Turuan mo akong makibaka para sa panlipunang katarungan.
Na habang may mga magsasakang walang mabungkal na sariling lupa,
mga manggagawang tinuturing na parang makina,
at mga batang ginigipit sa kalinga,
ako'y hindi magbulag-bulagan.
Sa halip ako'y kumilos at makisangkot na hindi inaalintana ang hirap at panganib na siguradong makakaharap.

Turuan mo akong magsumikap sa aking pag-aaral, nang tuluyang mabihasa sa aking napiling disiplina at nang huwag maghanap ng kapalit na kaginhawahan, 
at sa halip, aking isipin na ang pagyabong ng sarili ay hindi nahihiwalay sa pag-unlad ng buong bansa.

Turuan mo akong maging bukas, at maglingkod.
Turuan mo akong makibaka at magsumikap.
Sapagkat lahat ng ito ay aking gagawin 
na walang hinihinging kabayaran
kungdi ang aking mabatid 
na ang loob Mo'y siyang susundan.


BACK

Have a favorite prayer that you want to share? Email it to me.